Privacyverklaring

1. Wie ben ik?

Immo Wuytens wordt vertegenwoordigd door Yvo Wuytens, Licentiaat in de handels- & financiële wetenschappen, bachelor in de wiskunde. Deze Privacyverklaring is van toepassing bij iedere gebruiker van de website www.immowuytens.be aangeboden door Yvo Wuytens, eigenaar van een eenmanszaak met ondernemingsnummer 0698.324.873, wonende te 3970 Leopoldsburg, Koloniestraat 1.
Yvo Wuytens is tevens eigenaar en beheerder van de website.

2. Waarom heb ik een privacyverklaring?

Vanwege de aard van mijn zaak moet ik persoonlijke gegevens kunnen verwerken. Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbind ik mij ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven. Vanaf de invoering van de nieuwe privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation) op 25 mei 2018, of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt de privacywet van 1992 opgeheven . Vanaf dan ben ik verplicht je te informeren over wat ik doe met jouw gegevens die ik via mijn website verzamel. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die mij wordt overgedragen via elektronische middelen. Deze informatie kan zowel verzameld worden door middel van het invulformulier op mijn website als via de informatie die je mij verstrekt via e-mail. Houd er rekening mee dat wanneer je eventueel contact met mij opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook of Twitter), het privacy beleid van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze privacyverklaring.

3. Hoe kan je mij bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over ons privacy beleid kan je ons contacteren via volgende kanalen:
• Telefoon: (011) 34 29 63
• Gsm: +32 475 999 687
• E-mail: info@immowuytens.be
• Adres: Koloniestraat 1 te 3970 Leopoldsburg
• Website: www.immowuytens.be

4. Welke informatie verzamel ik en waarvoor gebruik ik deze?

Voor alle verwerkingen vraag ik jou, als toekomstige of huidige klant, toestemming voor de verwerking van volgende gegevens of verwerk ik deze wanneer ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en mij. In het geval van de website zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren op basis van de rechtsgrond ‘toestemming’. In het kader hieronder zullen de doelen van gegevensverwerking worden toegelicht samen met hun respectievelijk gebruikte gegevens.

4.1 Wat is het doel van de gegevensverwerking en welke gegevens worden voor dit doel gebruikt?

1.Wanneer je ons een aanvraag stuurt om voor jou een eigendom te zoeken, hebben we deze informatie nodig om je te kunnen informeren omtrent de zoekresultaten. Naam, titel (Zoekopdracht eigendom kopen of huren), e-mailadres en telefoonnummer.
2.Wanneer je ons een algemeen bericht stuurt, hebben we jouw informatie nodig om je te kunnen contacteren met de antwoorden op jouw vragen. Naam, titel (Antwoord op vraag), e-mailadres en telefoonnummer.

4.2 Jouw profiel

Om mijn diensten zo goed mogelijk te leveren aan mijn klanten worden jouw gegevens die ik verzamel via de bovenstaande kanalen verzameld in een dossier op naam van de klant en op mijn computer met bestanden op naam van de klant.

5. Wie heeft toegang tot jouw data?

Ik alleen heb toegang tot jouw gegevens, wanneer dit nodig is om een verwerking uit te voeren zoals hierboven is beschreven. Ik geef in geen enkel geval jouw data door aan derden zonder jouw toestemming. De data worden opgeslagen zoals hiervoor vermeld. Hiermee is de toegang beperkt en de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te garanderen. Ik kan uw informatie enkel delen met de volgende partijen: • Met de bevoegde autoriteit naar aanleiding van een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door, enige toepasselijke wet- of regelgeving (notaris, gemeente, OVAM, etc.) of juridische procedure.

6. Hoe lang wordt mijn data bijgehouden?

Ik zal jouw data initieel 2 jaar bijhouden. Je kan jouw inschrijving jaarlijks verlengen met 1 jaar door mijn verzoek tot verlenging te aanvaarden. Anders worden jouw gegevens geanonimiseerd na deze periode.

7. Wat zijn je rechten?

De GDPR voorziet voor jou als gebruiker van deze website een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vind je een opsomming hiervan met een korte toelichting. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze rechten worden ingeroepen via de volgende kanalen:
• Telefoon: (011) 34 29 63
• Gsm: +32 475 999 687
• E-mail: info@immowuytens.be
• Adres: Koloniestraat 1 te 3970 Leopoldsburg
• Website: www.immowuytens.be

7.1 Recht van inzage.

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat ik jou moet informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt en dat ik jouw rechten moet beschrijven. Deze vind je alvast terug onder het deel “4. Welke informatie verzamel ik en waarvoor gebruik ik deze?”. Daarnaast moet ik jou op jouw aanvraag een kopie van jouw persoonlijke gegevens bezorgen. Je ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is. Ik behoud mij het recht voor om je te verzoeken mij een bewijs van jouw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens doorgeef aan andere personen). Ik stuur je de informatie per e-mail, tenzij je specifiek om de informatie vraagt per post of wanneer een e-mail niet mogelijk is wegens technische omstandigheden. Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als jou. Ik moet daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. Ik zal je altijd informeren als ik niet binnen een maand aan het verzoek kan voldoen.

7.2 Recht op rectificatie (recht op correctie)

Als ik in het bezit ben van onjuiste of niet langer up-to-date gegevens, zal ik dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat ik vermoeden dat jouw gegevens niet langer up-to-date zijn, kan ik contact met jou opnemen om dit te verifiëren.

7.3 Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

Wanneer je aan een van de onderstaande criteria voldoet, zal ik al jouw gegevens verwijderen zodat je niet langer gecontacteerd wordt.
Omstandigheden waarin ik jouw gegevens kan verwijderen: • Ik verwerk jouw gegevens niet meer of heb deze niet langer nodig. • Je trekt jouw toestemming voor verwerking in, die uitsluitend op toestemming was gebaseerd. • Je hebt jouw recht op bezwaar ingeroepen (zie hieronder). • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt. • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen. • Jouw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij. Er zijn enkele specifieke situaties waarbij deze wissing niet kan worden uitgevoerd. Deze situaties komen vaak voor in mijn sector. De redenen om niet aan jouw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende: • Voor naleving van een wettelijke verplichting. • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG. • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. • Om redenen van volksgezondheid. • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.

7.4 Recht op beperking van verwerking

Ik zal de verwerking stopzetten in het geval dat: • Ik in het bezit ben van onjuiste gegevens. • Wanneer mijn verwerking als onwettig wordt beschouwd. • Er sprake is van juridische claims. • Er sprake is van het recht op bezwaar in de zin van artikel 21 totdat de kwestie is opgehelderd. Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zal ik jou de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

7.5 Recht op kennisgeving

Wanneer je je beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zal ik dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. Ik zal je op jouw verzoek informeren over die ontvangers.

7.6 Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die je mij hebt verstrekt en die ik verwerk op basis van toestemming worden op verzoek naar jou in “leesbaar formaat” verzonden. Zo kan ik jou een bestand van jouw gegevens overhandigen of overdragen naar een andere partij die je aanduidt.

7.7 Recht op bezwaar

Wanneer ik gegevens verwerk op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan je bezwaar aantekenen. Ik zal jouw bezwaar onderzoeken en de verwerking alleen voortzetten na onderzoek als ik kan bewijzen dat ik een juridische reden heb om door te gaan met de verwerking. De conclusie van het onderzoek zal aan je worden meegedeeld. Wanneer je bezwaar hebt tegen direct marketing op basis van gerechtvaardigd belang, zal ik jou niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat ik jouw verzoek heb ontvangen.

8. Kan ik mijn toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kan je jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens intrekken. Er zijn echter twee uitzonderingen. Ten eerste, als er nog een andere rechtsgrond is voor het verwerken van jouw gegevens, zal ik jouw gegevens binnen die rechtsgrond nog steeds verwerken. Ten tweede mag intrekking van de toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Kort gezegd: als je jouw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd. Als de noodzaak om een contract uit te voeren aanwezig is, worden jouw gegevens op die basis verder verwerkt. Je kan jouw toestemming intrekken door ons te contacteren via:
• Telefoon: (011) 34 29 63
• Gsm: +32 475 999 687
• E-mail: info@immowuytens.be
• Adres: Koloniestraat 1 te 3970 Leopoldsburg
• Website: www.immowuytens.be

9. Ik wil een officiële klacht indienen. Waar kan ik terecht?

Als blijkt dat ik niet in staat ben om jouw verzoek optimaal te behandelen, heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit kan via: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

10. Ik zie dat sommige velden verplicht moeten worden ingevuld. Waarom is dat?

Om je op correcte wijze te kunnen contacteren, vraag ik altijd jouw naam, titel (behalve voor sollicitaties), e-mailadres en telefoonnummer. Zo kan ik jouw vraag snel en eenvoudig beantwoorden. Alle andere informatie die je geeft is facultatief. Indien je de verplichte velden niet of incorrect invult, kan jouw vraag mogelijks niet (volledig) beantwoord worden.

11. Wijzigingen in mijn beleid.

Ik behoud mij het recht voor om deze policy op elk moment te wijzigen en/of bij te werken.